Mosty u Jablunkova - konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ

4. února 2020, 08:37

K O N K U R Z
Rada obce ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní školy a mateřské školy Mosty u Jablunkova 750,
příspěvkové organizace

 

Požadavky:

1. předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
2. znalost školské problematiky a předpisů,
3. organizační a řídící schopnosti.
K přihlášce přiložte:
1. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení),
2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např.
pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
3. strukturovaný profesní životopis,
4. písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,
5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),
6. originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa
ředitele (ne starší 2 měsíců).
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 01.08.2020
Obálku označte slovy: „KONKURZ – neotvírat“.
Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 31.03.2020 do 13:00 hodin.
na adresu: Obecní úřad Mosty u Jablunkova
Mosty u Jablunkova čp. 800
739 98 Mosty u Jablunkova
případně podejte osobně na podatelnu Obecního úřadu Mosty u Jablunkova (1. patro)