Místní akční plán pro ORP Jablunkov II po čtyřech letech realizace končí

25. července 2022


V pořadí druhý projekt Místní akční plán pro ORP Jablunkov II po čtyřech letech realizace končí

V projektu Místní akční plán pro ORP Jablunkov II, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009093 (dále MAP II) bylo zapojeno celkem 20 škol a školských zařízení z 12 obcí ORP Jablunkov. Cílem projektu byla podpora zkvalitňování školství a vzdělávání ve spolupráci se všemi aktéry vzdělávání, tzn. pedagogy, vedením škol, neformálními vzdělavateli, rodiči, dětmi, žáky a veřejností. Rozpočet činil více než 11 milionu korun a byl financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT.

Celkem se podařilo zrealizovat přes 111 jednorázových akcí, 17 dlouhodobých aktivit, 9 celoúzemních soutěží a nespočet pravidelných výjezdů škol a školských zařízení do různých vzdělávacích center. Projekt byl zaměřen především na rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti, inkluzi, podporu polytechnického vzdělávání, rozvoj občanských kompetencí, kariérového poradenství a financování ve školství. Na rozvíjení těchto oblastí byly vytvořeny pracovní skupiny, jejíž členy byli většinou pedagogové škol Jablunkovska a další odborníci těchto sfér.

Všechny zapojené školy měly možnost pravidelně navštěvovat zážitkové aktivity vedoucí k zájmu a rozvoji polytechnického vzdělávání a dovedností dětí a žáků. Školy volily nejčastěji vzdělávací programy ve Světě techniky v Ostravě, URSUS v Dolní Lomné, Interaktivní učebně biologie v DDM Třinec, Archeoparku v Chotěbuzi, Planetáriu v Ostravě, Hyundai v Nošovicích, Marlence ve Frýdku – Místku, ZOO v Ostravě, Třineckých železárnách, muzeích a jiných.

V projektu fungoval i rodilý mluvčí z Irska, který pravidelně navštěvoval 10 základních škol v území a vyučoval zde anglický jazyk.

V současném moderním školství je kladen důraz zejména na digitalizaci ve vzdělávání, ale zároveň na polytechnické vyučování na školách. Proto byly v rámci fungování pracovní skupiny polytechnika a digitalizace podpořeny pravidelné výjezdy škol a školských zařízení do různých vzdělávacích institucí. V lednu 2020 byla spuštěna nyní velmi oblíbená aktivita Malý řemeslník, kdy si děti mateřských škol, pod dohledy lektorů, vyráběly dřevěné hračky v dílnách DDM Jablunkov a tím rozvíjely svou manuální zručnost. Poslední školní rok probíhaly na 14 zainteresovaných školách a školkách kroužky robotiky, které u dětí a žáků rozvíjely základy IT dovedností a programování.

Celkem 17 aktivit vytvořila pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti. V této oblasti se jako velmi zdařilá opakovaně vyhlašovala soutěž ve čtení uměleckého textu s prvky dramatizace – Karel čte rád aneb… Soutěž byla realizovaná v prezenční formě, později v souvislosti s proticovidovými opatřeními i online a bylo tak podpořeno i zdokonalování v IT technice žáků. Metodická setkání s psychology a jinými odborníky i semináře na různá témata této oblasti pedagogové v území hodnotili pozitivně a přínosná byla i úzká spolupráce s JACKI-knihovnou Jablunkov. Aktivita Hravé čtení s knihovnicí, probíhala souběžně s Malým řemeslníkem a děti zde rozvíjely svou čtenářskou pregramotnost.

Pracovní skupina pro podporu matematické gramotnosti se zaměřila především na podporu aktivit rozvíjející představu o financích žáků základních škol prostřednictvím pravidelně se opakující soutěže Finance hrou. Soutěž byla realizovaná jak v prezenční formě, tak i formou online. Pedagogy byla pozitivně hodnocena pravidelná metodická setkávání k různým tématům v této oblasti. Velmi úspěšné byly i semináře k dalšímu vzdělávání pedagogů.

Rozvoj inkluzivního vzdělávání a rovných příležitostí zaštítila pracovní skupina různými komunitně osvětovými setkáváními školských pracovníků s rodiči. Vzdělávání asistentů pedagoga, speciálních pedagogů a pedagogů se realizovala dle potřeb v území. Vedly se pravidelné diskuze, sdílely se informace a předávaly zkušenosti. Rozebíraly se různé kazuistiky k tématům jako je ADHD, autismus, vývojové vady dětí, práce s problémovými žáky, spolupráce školy, rodičů a jiné.

Občanské kompetence se zaměřily na podporu žákovských parlamentů na školách. Jako úspěšný byl hodnocen společný třídenní workshop všech žákovských parlamentů, jehož cílem bylo naučit žáky spolupráce, odpovědnosti, sebereflexi, a to prožitkovou formou. V území se velmi osvědčily semináře k rozvoji emočních kompetencí a osobnostního rozvoje. Pravidelně se realizovaly preventivní výchovné projektové dny pro děti mateřských škol, ve spolupráci se složkami Integrovaného výjezdového centra v Jablunkově. Preventivní programy pro žáky probíhaly i on-line formou na různá témata, jako je šikana, porucha příjmu potravy, zdravý životní styl a poskytování první pomoci, ve které byli proškoleni i zájemci pedagogických pracovníků.

Podnikavost a kariérové poradenství byla u žáků podporována návštěvami v podnicích Hyundai, Marlenka a Třineckých železárnách. Probíhaly workshopy pro žáky 8. a 9. ročníků k výběru školy, rodiče se mohli poradit s pracovníky úřadu práce ohledně správného výběru školy pro své dítě, jak vhodně je připravit na přijímací zkoušky a poptat se i na aktuální situaci trhu práce. Pro kariérové poradce škol, byly připravovány workshopy a školení. Členové pracovní skupiny analyzovali výběry škol žáků 9. tříd dle každoročních dotazníkových šetření a také vytvořili databázi firem spolupracujících se školami.

Pracovní skupina pro financování pravidelně zjišťovala a mapovala vhodné finanční zdroje pro školská zařízení. Poskytovala částečnou podporu škol v poradenství a administrativě správního servisu. Uskutečňovala pravidelná tematická setkávání a semináře pro vedoucí pracovníky školských zařízení, ekonomy a administrativní pracovníky. V území se vidí potřeba v zavedení fungujícího a stálého systému, který bude veden jako trvalá podpora a pomoc školám nejen od administrativní zátěže.

Od 1.9.2022 bude zahájen navazující projekt Místní akční plán pro ORP Jablunkov III. Cílem tohoto projektu bude především vzdělávání pedagogů, vyhodnocování plnění strategických cílů v oblasti vzdělávání v regionu, a především plánování aktivit, které budou následně realizovány od roku 2024.

Veškeré podrobné informace k jednotlivým aktivitám lze najít na webových stránkách projektu www.map.jablunkov.cz a facebookovém profilu projektu https://www.facebook.com/map.jablunkov

Realizační tým projektu děkuje všem jeho členům a ostatním aktérům v území, že věnují svou energii k rozvoji našich dětí, žáků i nás samotných.

Realizační tým projektu MAP II

Autor článku: Věra Garbová