Zpravodaj

Redakce

Mgr. Věra Garbová                                

+420 601 383 111                zpravodaj@obechradek.cz


Robert Borski                                             

 +420 724 309 930             starosta@obechradek.cz


Občasník vychází  v nákladu 850 ks.

Vydává: Obec Hrádek, IČ 00535958

Povoleno: Ministerstvem kultury ČR - E 12341

Tiskne:  Tiskárna KLEINWACHTER HOLDING s.r.o. , Frýdek - Místek

Aktuální číslo

Archiv hrádeckých novin

Otištěné názory se nemusí shodovat s názorem redakce, za věcnou správnost odpovídají autoři příspěvků. Vydávání příspěvků se řídí zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, Tiskový zákon.

Veškeré připomínky a náměty můžete posílat elektronicky na mail: zpravodaj@obechradek.cz nebo donést osobně na Obecní úřad nebo do Centra volného času. Příspěvky musí být podepsány. Fotografie k článkům si můžete sami pojmenovat, prosíme o uvedení autora fotografií.

Inzerce ve zpravodaji se řídí ceníkem schváleným radou obce. Objednávky inzerce můžete psát na výše uvedený mail. Ceník:  A5 - 600,-Kč, A6 - 300,- Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.