ZŠ a MŠ Hrádek 144: Informace k zápisu do 1. ročníku

15. března 2021

Vážení rodiče,


v letošním roce nás opět čeká netradiční zápis v souladu s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu s právními předpisy - bez osobního kontaktu s dětmi, pouze korespondenčně.


Průběh zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022
V době od 12. do 16. dubna 2021 doručte škole vyplněné a podepsané formuláře potřebné k zápisu:
1. žádost o přijetí k povinné školní docházce
2. kopii rodného listu dítěte (nemusí být úředně ověřená!)
3. zápisní list — uveďte svou emailovou adresu nebo telefonní číslo, sdělíme vám přidělený kód, pod kterým pak bude vydáno rozhodnutí o přijetí.
​​​​​​​


Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, doručte škole tyto formuláře do 30. 4. 2021:


- žádost o odklad
- doporučující posouzení odborného lékaře (dětský lékař, klinický psycholog...) a
- odborné posouzení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického
centra


V případě, že posouzení nebude dodáno, dojte k pozastavení řízení o odkladu do doby, kdy toto doručíte škole.
Veškeré požadované formuláře doručte škole:


- klasickou poštou na adresu ZŠ a MŠ Hrádek 144, 739 97 Hrádek
- osobně 12. – 16. 4. 2021 od 8:00 do 16:00 hodin


Výsledek zápisu
Správní řízení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je vedeno pod registračním číslem. Výsledek zápisu se oznamuje zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem s uvedením výsledku zápisu — 10. května 2021
- na informační tabuli ZŠ
- na webu obce Hrádek/ Školy/ Česká základní škola/ lnformaceHrádek 12. března 2021
Mgr. Šárka Honusová
ředitelka ZŠ a MŠ Hrádek 144
tel: 774 372 779

Autor článku: Věra Garbová