Pronájem a využívání prostor

Provozní řád hrádeckého Centra volného času a Oázy klidu

I. Provoz Centra:

1. Provoz Centra je uskutečňován zpravidla po celý kalendářní rok a také individuálně na základě smluvené dohody

2. Informace o nabízených aktivitách jsou zveřejňovány prostřednictvím:

              - internetových stránek obce Hrádek

- nástěnné tabule před Centrem volného času

- Facebooku ve skupině „hrádecké Centrum volného času“

- obecním zpravodaji Hrádecké noviny

3. Informace o jednotlivých formách aktivit a jejich možnostech lze dále získat:

- telefonicky 601 383 111 u Správce

- osobně na Obecním úřadě v Hrádku a v Centru volného času

II. Provoz a povinnosti spojené s využíváním Centra volného času a Oázy klidu:

1. Pronájem kuchyňky s pergolou, posezením a krbem na zahradě volnočasového Centra je uskutečňován v závislosti na počasí – zpravidla od dubna do října na základě rezervace a následné smluvené dohody se správcem volnočasového centra a to osobou starší 18 let. Pronájem nesmí ohrozit dobu, kdy prostory využívá Základní a mateřská škola Hrádek. Cena za jednodenní pronájem činí 800 Kč. V ceně je zahrnuto využívání multifunkčního hřiště.

2. Ke smluvené sazbě za pronájem CVČ/Oázy klidu je předem vybírána vratná kauce ve výši 1.000 Kč. Nájemce je povinen dodržovat všechny povinnosti, uvedené v tomto Provozním řádu, zejména dodržování nočního klidu a slušného chování. Po ukončení akce je povinen odevzdat používané prostory v původním stavu. Pokud nájemce některou z podmínek poruší, zaniká mu nárok na vrácení kauce.

III. Povinnosti návštěvníků volnočasového Centra:

1. Vstupovat do sálu Centra ve vhodné čisté obuvi, případně s návleky, které jsou k dispozici v předsálí, dodržovat zásady hygieny a čistoty, dbát na pořádek a slušné chování.

2. K odkládání oblečení a bot jsou určeny stojany, nástěnné věšáky v prvním patře, dřevěné boxy v přízemí. V případě osobních a cenných věcí jsou k dispozici uzamykatelné skříňky v přízemí. Při jejich využití je účastník povinen před odchodem klíček do skříňky vrátit. Za ztrátu svých osobních věcí odpovídá návštěvník.

3. Šetrně a hospodárně zacházet s veškerým majetkem a vybavením Centra, v případě jeho poškození nahradit odpovídající škodu.

IV. Poskytování pronájmu:

1. Zájemce o pronájem prostor ke konání soukromých akcí, kroužků, besed apod. kontaktuje telefonicky /601 383 111/ či osobně v kanceláři Centra správce /Věra Garbová/, a na základě písemné dohody s ním podepíše dohodu a pronájmu dle níže uvedeného ceníku schváleného Radou obce Hrádek dne 15. 6. 2021.

2. Jednodenní pronájem pro soukromou akci je vždy od 10. hodiny dopolední do 10. hodiny dopolední následujícího dne.

V. Povinnosti nájemce:

1. Nájemce odpovídá za to, že se osoby pohybují pouze ve smluvených prostorách. Je povinen zabránit cizím osobám zdržovat se v objektu. V prostorách Centra je zakázáno kouření a užívání omamných látek.

2. Nájemce ručí za dodržování nočního klidu. Po 22. hodině není dovolena hudební produkce a hlasité chování.

3. Při odchodu z budovy provádí nájemce kontrolu zamčených dveří, uzavřených oken, zhasnutí světel, vypnutí vody, veškerých spotřebičů a techniky.

4. Nájemce odevzdává správci Centra prostory v takovém stavu, ve kterém byly dány k dispozici.

5. Nájemce zodpovídá za úrazy, které mu vzniknou v pronajatých prostorách a také za případné škody na pronajatém zařízení do výše hodnoty tohoto zařízení.

6. Veškeré způsobené či zjištěné závady na majetku musí být neprodleně hlášeny správci.

7. Nájemce nesmí nájem přenechat třetím osobám, nesmí pořizovat duplikáty svěřených klíčů.

8. Nájemce dodrží smluvenou dobu pronájmu (od 10:00 do 10:00 následujícího dne).

VI. Povinnosti správce Centra:

1. Řídit se provozním řádem

2. Dodržovat zásady úcty, pravidel morálky a slušného chování

3. Evidovat údaje o dohodách pronájmu

4. Seznámit návštěvníky Centra/Oázy s provozním řádem a možnostmi 

AREÁL CENTRA VOLNÉHO ČASU A OÁZY JE MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM.