Pronájem a využívání prostor

Provozní řád s platností od 11. 1. 2017

​​​​​​​Provoz Centra:​​​​​​​

1. Provoz Centra je uskutečňován zpravidla po celý kalendářní rok a také individuálně na základě smluvené dohody

2. Informace o nabízených aktivitách jsou zveřejňovány prostřednictvím:

- na webu

- nástěnné tabule před Centrem volného času

- facebooku ve skupině Obec Hrádek

- obecním zpravodaji Hrádecké noviny

3. Informace o jednotlivých formách aktivit a jejich možnostech lze dále získat:

- telefonicky /601 383 111/, e-mailem /zpravodaj@obechradek.cz/ nebo osobně v Centru na adrese /Hrádek 115/ u Správce /Mgr. Věra Garbová/

Provoz a povinnosti spojené s využíváním zahrady volnočasového centra, pergoly a kuchyňky:

1. Pronájem kuchyňky s pergolou, posezením a krbem na zahradě volnočasového Centra je uskutečňován v závislosti na počasí – zpravidla od dubna – října na základě rezervace a následné smluvené dohody se správcem volnočasového centra a to osobou starší 18cti let. Pronájem nesmí ohrozit dobu, kdy prostory využívá česká Základní a Mateřská škola Hrádek.

2. Ke smluvené sazbě za pronájem je předem vybírána vratná kauce. Nájemce je povinen po ukončení akce odevzdat používané prostory v původním stavu. Pokud nájemce tuto podmínku poruší – dojde k poškození/odcizení majetku, nebude proveden úklid do původního stavu před pronájmem prostor, nemá nárok na vrácení kauce.

Povinnosti návštěvníků volnočasového Centra:

1. Vstupovat do sálu Centra ve vhodné čisté obuvi, případně s návleky, které jsou k dispozici v předsálí, dodržovat zásady hygieny a čistoty, dbát na pořádek a slušné chování.

2. K odkládání oblečení a bot jsou určeny 4 stojany (2 jsou umístěny v přízemí, 2 v 1. patře) a dřevěné boxy v přízemí a předsálí. V případě osobních a cenných věcí jsou k dispozici uzamykatelné skříňky v přízemí. Při jejich využití je účastník povinen před odchodem klíček do skříňky vrátit. Za ztrátu svých osobních věcí odpovídá návštěvník.

3.Šetrně a hospodárně zacházet s veškerým majetkem a vybavením Centra, v případě jeho poškození nahradit odpovídající škodu.

Poskytování pronájmu:

1. Zájemce o pronájem prostor ke konání soukromých akcí, kroužků, besed apod. kontaktuje telefonicky /601 383 111/, e-mailem /zpravodaj@obechradek.cz/ či osobně v kanceláři Centra správce /Mgr. Věra Garbová,  na adrese Hrádek 115/, a na základě písemné dohody s ním podepíše dohodu a pronájmu dle níže uvedeného ceníku schváleného Radou obce Hrádek.

Povinnosti nájemce:

1. Nájemce odpovídá za to, že se osoby pohybují pouze ve smluvených prostorách. Je povinen zabránit cizím osobám zdržovat se v objektu. V prostorách Centra je zakázáno kouření a užívání omamných látek.

2. Po odchodu z budovy provádí nájemce kontrolu uzavřených oken, zhasnutí světel a vypnutí vody.

3. Nájemce odevzdává správci Centra prostory v takovém stavu, ve kterém byly dány k dispozici. V ojedinělých případech může být domluveno, že budou pronajaté prostory dány do původního stavu nejpozději druhý den po ukončení akce a předměty dány na původní místo, přičemž přesouvání nábytku je povoleno pouze se souhlasem správce.

4. Nájemce zodpovídá za úrazy, které vzniknou jemu nebo ostatním osobám v době pronájmu a za zařízení do výše hodnoty poškození.

5. Veškeré způsobené či zjištěné závady na majetku musí být neprodleně hlášeny správci.

6. Nájemce nesmí nájem přenechat třetím osobám, nesmí pořizovat duplikáty svěřených klíčů.

Povinnosti správce Centra:

1. Řídit se provozním řádem

2. Dodržovat zásady úcty, pravidel morálky a slušného chování

3. Evidovat údaje o dohodách pronájmu a souvisejících poplatcích

4. Seznámit návštěvníky Centra s provozním řádem a možnostmi provozu Centra